Page 3 - NIP
P. 3

Zkušený a erudovaný personál s řadou spe-       Rehabilitace
    cializací                       Po celou dobu pobytu je součástí léčby reha-
    Personál je zkušený v práci s ventilátory, mo-    bilitace. Specializované rehabilitační postupy
    nitorovacími zařízeními a další přístrojovou     indikované pro jednotlivé diagnózy jsou při-
    technikou. Léčbu řeší komplexně, s širokou      způsobeny potřebám pacientů. To má pozitivní
    škálou konziliárních služeb. Zaměstnanci jsou     dopad na zkrácení doby celkového uzdravení.
    kvalifikovaní profesionálové v oblasti léčebné
    rehabilitace, léčby bolesti a specializované     V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče
    farmakoterapie. Poskytujeme specializova-      učíme pacienty, jak zvládnout sebeobsluhu
    nou ošetřovatelskou péči v léčbě chronických     a soběstačnost nejprve v rámci lůžka a jeho
    ran, parenterální a enterální výživy, péči o in-   okolí. Nacvičujeme chůzi po oddělení a veřej-
    vazivní vstupy, drény, permanentní močové     ných prostorech nemocnice a díky unikátnímu
    katétry a tracheostomie.               architektonickému uspořádání nemocnice i ve
                               venkovním prostředí nádherného parku.    Léčebný proces                    Terapie
    Zahrnuje multidisciplinární péči v postupných     • bazální stimulace
    krocích:                       • canisterapie
    • diagnostika                    • muzikoterapie
    • stanovení léčebného plánu; krátkodobých      • ergoterapie
      a dlouhodobých cílů                • psychoterapie, která slouží k odstranění
    • rehabilitace s cílem dosažení soběstač-        pocitů deprese a nejistoty a zvyšuje pozi-
      nosti                        tivní motivaci k další léčbě.
    • psychologická a resocializační péče

    Přístrojové a technické vybavení           Spolupráce s rodinami pacientů
    Pacienti jsou umístěni na jednolůžkových       Součástí péče je spolupráce s rodinami ne-
    nebo dvojlůžkových boxech s nejmodernějším      mocných a zajištění návaznosti sociálních a
    technickým vybavením, jako jsou ventilátory,     pečovatelských služeb. Sociální pracovni-
    monitory, polohovatelná antidekubitní resus-     ce pomůže při zajištění potřebných úkonů na
    citační lůžka, infuzní a dávkovací technika a     úřadech a institucích, například čerpání soci-
    přístroje pro rehabilitaci.              álních dávek, přístup k bankovnímu účtu nebo
                               zajištění zdravotnických pomůcek.
   1   2   3   4   5   6