Page 4 - NIP
P. 4

Navazující péče


          Odlehčovací ventilační péče
      OVP
          OVP je zcela unikátní lůžkové oddělení chronické ventilační péče, určené pro pacienty,
          kteří jsou trvale závislí na mechanické podpoře dýchání. Nejčastěji jde o pacienty po trau-
          matech krční míchy, po neuroinfekcích, s neurologickými onemocněními, jako je napří-
          klad amyotrofická laterální skleróza nebo dědičné myodystrofie a se závažným chronic-
          kým onemocněním plic. Poskytujeme individuální péči s respektem k osobnosti, přáním
          a potřebám jedince. Vytváříme domácí prostředí na nemocničních pokojích, zapojujeme
          pacienty do jejich oblíbených denních aktivit, nabízíme využití všech možností audiovizu-
          ální, informační a komunikační techniky, umožňujeme pobyt v parku, do péče zapojujeme
          rodinu, přátele pacientů a dobrovolníky. Nemocnice je jediné zařízení v České republice,
          které nabízí odlehčovací péči pro pacienty na Domácí umělé plicní ventilaci jako neoceni-
          telnou pomoc jim a pečujícím osobám.          Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
     DIOP
          DIOP je lůžkové oddělení chronické péče s důrazem na ošetřovatelskou péči. Je určeno
          pro pacienty, kteří již nepotřebují mechanickou podporu dýchání, ale nadále vyžadují in-
          tenzivní péči o dýchací cesty a intenzivní rehabilitaci. Často jsou pro poruchu vědomí a
          hybnosti trvale odkázání na ošetřovatelskou péči.


          Oddělení následné péče
      ONP
          ONP je lůžkové oddělení dlouhodobé ošetřovatelské a rehabilitační péče. Je určeno pro
          doléčení pacientů před propuštěním do domácí péče. Jedná se o pacienty s chronickými
          onemocněními i po úrazech a operacích. Cílem pobytu na tomto oddělení je rehabilitace,
          ergoterapie a rekondice pro umožnění návratu do domácího prostředí. Obvyklá doba hos-
          pitalizace je v řádu týdnů až měsíců.
   1   2   3   4   5   6